11 januari 2017

Algemene Voorwaarden

Noodzaak van deze algemene voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om duidelijk te maken dat de hulp van NanetN Inspired vrijwillig is ingeroepen. NanetN Inspired wil u helpen, adviseren en haar kennis en kunde delen. De vergoeding die gevraagd wordt is om de onkosten te kunnen dekken. Er is zeker geen sprake van winstbelang.

Algemene bepalingen:
Met energetisch dierentherapeute/dierentolk wordt in deze bepalingen bedoeld, Nanette Nissen, energetisch dierentherapeute (Civas) en gecertificeerd dierentolk. Met opdrachtgever wordt in deze bepalingen bedoeld, een ieder die cliënt is van NanetN Inspired, en dus voor zijn/ haar (huis)dier de kennis of hulp van NanetN Inspired inschakelt. In geval een combi-behandeling e/o energetische/edelstenen ondersteuning voor de mens gelden dezelfde bepalingen als die voor dierentolk/energetisch dierentherapeute.

Uitvoering van de werkzaamheden:
De energetisch dierentherapeute/dierentolk dan wel energetische/edelstenen/hsp ondersteuner voor de mens van NanetN Inspired is geen arts.
Medische diagnoses en -handelingen zullen dan ook niet gesteld e/o verricht worden.

De mogelijkheden die NanetN Inspired biedt te vinden onder “Mogelijkheden en Onkostenvergoeding” en onder “Activiteiten” en eventuele overige mogelijkheden zijn nimmer bedoeld ter vervanging van reguliere zorg en mogen ook niet als zodanig gevraagd dan wel ingezet worden. U vindt een tabblad “Aanvullend” onder de Algemene Voorwaarden voor overige informatie.

Voor een consult e/o behandeling op maat betreffende alle mogelijkheden van NanetN Inspired zal ten alle tijde een korte intake/anamnese worden afgenomen. Zie ook “Aanvullend”
!!NB: Wanneer geen medewerking wordt verleend de gevraagde gegevens tijdig aan NanetN Inspired te verstrekken zonder opgave van reden behoudt NanetN Inspired zich het recht voor een afgesproken consult/behandeling/ workshop/cursus terug te trekken!!

Opdrachten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. NanetN Inspired aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. opdrachten dan wel over het verkeerd overkomen van mondelinge e/o schriftelijke informatie en event. gevolgen daarvan. Een ieder (dier) die kiest (aangeboden wordt) voor een behandeling, dan wel consult dienen in geval van ziekte, voor zover dat in te schatten is, eerst geconsulteerd te zijn door een (dieren-)arts. De opdrachtgever draagt daartoe de volledige verantwoordelijkheid.

In geval van workshop/cursus en behandelingen (voor mens) gelden dezelfde voorwaarden m.b.t. verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor zichzelf (én het dier).

Privacy/persoonlijke gegevens:
Verzamelde gegevens worden UITSLUITEND gebruikt voor het met de klant afgesprokene en worden nimmer gedeeld met derden, tenzij sprake van misstanden. De gegevens worden na 24 maanden vernietigd.
Klantenkaarten, persoonsgegevens, verslagen, adviezen, offertes, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden ten gunste van betreffende cliënt e/o het te behandelen/te tolken dier.

Tarieven:
Voor actuele informatie zie
Mogelijkheden en onkostenvergoeding

Levering:
Consulten en behandelingen (mens&dier) zijn uitsluitend op afspraak op locatie bij de opdrachtgever of, in overleg van datum en tijdstip, op afstand via telefoon of via mailcontact. Zie “aanvullend”
Bij verhindering graag tijdig afmelden.

Eigenaar/Cliënt is verantwoordelijk voor het juist en volledig verstrekken van informatie, zeker ook in geval van een afstandsbehandeling of e-consult, daar dit de basis vormt voor een goed afgestemde behandeling op maat.
!!NB!: Wanneer gevraagde gegevens niet tijdig aan NanetN Inspired worden verstrekt/geen medewerking wordt verleend aan een intake/anamnese zonder opgaaf van reden behoudt NanetN Inspired zich het recht een consult/behandeling/workshop/cursus terug te trekken. Betaling zal dan ook niet plaatsvinden. 

Edelstenenondersteuning (mens & dier) wordt alleen aan huis of bij uitzondering tijdens telefonisch contact en dus op afstand gegeven.
Bij verhindering graag tijdig afmelden.

Workshops worden gegeven bij eigenaar en dier op locatie onder verantwoordelijkheid van de eigenaar.
Bij verhindering graag tijdig afmelden.

Cursus wordt op afstand via mail en telefoon begeleidt waarbij beide partijen zich aan de van te voren schriftelijk overeengekomen afspraken dienen te houden. 

Betalingen:
Betalingen dienen voorafgaand aan elk consult/behandeling/workshop contant voldaan te worden.
Betalingen van afstands- en e-consulten dienen voor de afgesproken datum te zijn bijgeschreven op rekening NL96RABO0315038322 t.n.v. N.J. Nissen te Westerbork. Cursus wordt in termijnen overgemaakt, voorafgaand aan het te volgen termijn. Wanneer afgesproken betalingstermijnen niet worden nagekomen wordt de cursus voor betreffende cursist stop gezet.

Garantie:
NanetN Inspired stelt het zéér op prijs als de opdrachtgever de behandelend (dieren-)arts e/o deskundige op de hoogte brengt van de keuze gebruik te maken van de diensten van NanetN Inspired.

NanetN Inspired kan geen garantie geven op een positief effect van een behandeling e/o dierentolk consult, workshop of cursus doch zal dit ten alle tijde proberen te bewerkstelligen. De diensten van NanetN Inspired zijn nimmer een vervanging voor reguliere (dier-)geneeskunde, gedragstherapie dan wel andere vormen van behandeling/therapie. 

Overmacht:
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt beschreven, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop NanetN Inspired geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Geen van beide partijen kan worden gehouden aan het nakomen van verplichten indien daartoe verhinderd als gevolg van overmacht.

Geschillen:
Bij vragen of klachten dient opdrachtgever zo spoedig mogelijk contact op te nemen met NanetN Inspired, om indien mogelijk, samen tot een oplossing te komen. De aansprakelijkheid van NanetN Inspired beperkt zich bij (gevolg-)schade alleen tot het retourneren van het door de opdrachtgever betaalde. Op de overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Zwijgplicht:
Alles wat therapeute/behandelaar/tolk/cursusbegeleiding tijdens de behandelingen/consulten/workshops/cursus in vertrouwen is toevertrouwd zal nooit met derden gedeeld worden, voor zover de wet dit toe laat, zonder schriftelijke toestemming. Misstanden e/o dierenmishandeling zal ten alle tijde gemeld worden aan de politie.

Vindplaats algemene voorwaarden.
Op de website, en in papieren versie te verkrijgen bij NanetN Inspired.
De laatste versie is slechts van toepassing.

Intellectuele eigendommen:
Alle intellectuele eigendommen welke toebehoren aan NanetN Inspired zoals foto’s websiteteksten etc. mogen nooit zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nanet gebruikt worden. 

©NanetN Inspired jun. 2021

error: zie Diclaimer!